Karan Ajinkya won Maharashtra State U 13 in 2004 at Pune.